Konkurs Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom


Witamy w elektronicznym systemie zgłoszeniowym. Prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego w konkursie Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom

Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
Konkurs Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom
Nazwa pracodawcy/oddziału uprawnionego do zatrudniania pracowników *

Adres siedziby firmy *

Telefon, email osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach związanych z konkursem *

Imię i nazwisko osoby zarządzającej, pełniona funkcja( prezes, dyrektor, właściciel) *

Regon: *

Rodzaj działalności wg PKD *

Zakres prowadzonej działalności ( historia firmy, uzyskane nagrody/wyróżnienia- maksymalnie 1000 znaków). *

Ilość cudzoziemców zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie i umowę o pracę, od których odprowadzane są składki ZUS  (stan na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego) *

Rodzaje i liczba posiadanych w firmie wielojęzycznych procedur i informacji dotyczących funkcjonowania firmy ( umowy, procedury, regulaminy, przepisy BHP- możemy poprosić o kopie) *

„Dobre praktyki” wdrażane w firmie na rzecz integracji imigrantów w Gdańsku, wspomagające adaptację do warunków życia i pracy w Polsce- maksymalnie 3000 znaków. *

Help(np. pomoc w załatwieniu mieszkania, finansowanie dojazdów do pracy, opieka mentora, nauka języka polskiego, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, imprezy integracyjne…).
Oświadczam, że informacje zawarte w kwestionariuszu zgłoszeniowym są prawdziwe oraz zgodne ze stanem prawnym faktycznym. *
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuje jego zapisy. *
Oświadczam, że jako przedsiębiorca w okresie 2 lat poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia byłem prawomocnie skazany za wykroczenia przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy i innych ustawach oraz za przestępstwa wymienione w art.218-221 kk. i art.225 § 2 kk. *
Wyrażam zgodę na publikację informacji dotyczących przedsiębiorstwa zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia konkursu. *