Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia


Witamy w formularzu zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przypominamy, że do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny można zgłosić:

  • małżonka
  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczeń wieku
  • wstępnych pozostających ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym


art. 233 KK § 1 - Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień przesłania formularza


Ankieta składa się z 17 pytań